Hitmen RankRaka's Rank


Nr. Killer Target Amount Date
1 Raka cherpos 2045 RC 2016-10-19 14:50:54
2 Raka cherpos 1191 RC 2016-10-06 16:47:12
3 Raka burns 1180 RC 2016-09-29 20:54:57
4 Raka MaskedEntity 1069 RC 2016-10-04 11:50:03
5 Raka cherpos 1000 RC 2016-10-09 09:33:36
6 Raka Hollyshitezzz 168 RC 2016-09-25 09:40:10
7 Raka MCool 159 RC 2016-10-09 11:04:04
8 Raka Jessie 142 RC 2016-10-11 20:01:59
9 Raka lnsolvee 110 RC 2018-05-22 16:40:38
10 Raka Madboy 100 RC 2018-05-20 09:56:37
11 Raka MCool 90 RC 2016-10-11 16:52:40
12 Raka Jonni 79 RC 2016-10-01 16:28:13
13 Raka MaskedEntity 77 RC 2016-10-20 09:28:11
14 Raka Jonni 73 RC 2016-10-07 21:21:12
15 Raka ZaRyaB 69 RC 2016-10-07 20:23:43
16 Raka Jonni 55 RC 2016-10-06 18:21:36
17 Raka Jessie 50 RC 2016-09-29 16:46:32
18 Raka BestOfWolf 30 RC 2016-10-24 17:34:33
19 Raka Davor 20 RC 2018-05-20 11:58:56
20 Raka Spidy 20 RC 2018-05-20 11:19:27